Gameshow Chọn Ngay Đi Tại Nhà Thi Đấu Rạch Miễu Ngày 21.02.2020

Gameshow Chọn Ngay Đi

Product model
P4 Indoor

Kích thước màn hình
101m2

Location
Rach Mieu Stadium

Date
21.02.2020