Truyền hình trực tiếp:

” Dân hỏi Chính quyền trả lời”

Dòng sản phẩm 

33m P3In

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Địa điểm 

Phim trường đài TH HTV

Thời gian

06/11/2022

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.