Sự Kiện Ngày 26/12/2022 [Medusa]

Loại màn hình LED

 P3O

Kích thước

18m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có 

Thời gian

26/12/2022

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.