Sự kiện Golive

Loại màn hình

P3 M1

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

06/03/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.