Sự Kiện BW FRIENDS & FAMILY Tại Bar Skyxx, Quận 1 Ngày 10.07.2020 ( 7.5m2 MH LED P3 outdoor ) 1

Sự kiện BW Friends & Family

Loại sản phẩm

P3 Outdoor

Kích thước màn hình

7.5m2

Địa điểm

Bar Skyxx Q.1

Thời gian

10.07.2020