Chương trình Ngày Hội Âm Nhạc Tôn Vinh DJ và Âm Nhạc Việt Nam! tại Sân Kenton ( 84m2 Led P4 outdoor) 1

Ngày hội Tôn vinh

DJ và Âm nhạc Việt Nam

Loại sản phẩm

P4 Outdoor

Kích thước màn hình

84m2

Địa điểm

Sân Kenton

Thời gian

11.03.2020