Liên Hoan Tiếng Hát Truyền Thống Quận 1 ngày 10,11,12,13/07/2023

Loại màn hình

P3 M1

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

10-13/07/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.