Lễ Tổng Kết Của Tập Đoàn Công ty WHITEPALACE ( 70m2 Led P3 )

Lễ tổng kết 2019

Tập đoàn White Palace

Loại sản phẩm

P3 Indoor

Kích thước màn hình

70m2

Địa điểm

White Palace PVĐ

Thời gian

11.03.2020