Sự kiện tại nhà thi đấu Rạch Miễu

Loại màn hình 

P3M1

Kích thước

56.25m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

20-21/01/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.