Sự kiện tại Nhà thi đấu cơ sở 1 quận 4

Loại màn hình 

P3 M1

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

18/12/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.