Sự kiện ngày 26/03/2023

Loại màn hình

P3O

Kích thước

8m750

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

26/03/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.