Sự kiện ngày 25/07/2023 tại Nhà hát Bến Thành

Loại màn hình

P3M1

KÍch thước

4m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

25/07/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.