Sự kiện ngày 21/04/2023

Loại màn hình

p4 M2

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

21/04/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.