Sự kiện MMA

Loại màn hình

P8.3 & P2.5

Kích thước

30.240m & 24m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

29/09/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.