Sự kiện Liên Hoan Phim Việt Nam XXIII tại Đà Lạt, Lâm Đồng

Loại màn hình 

P3Outdoor/ P4O1/ P4O2

Kích thước

75m/ 90.5m/ 92.75m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

21/11/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.