Ngày giỗ cha Phanxico Trương Bửu Diệp

Loại màn hình

P4OD1 &  P3OD

Kích thước

6m & 12m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

10-12/03/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.