Gameshow Chọn Ngay Đi Tại Nhà Thi Đấu Rạch Miễu Ngày 21.02.2020

Gameshow Chọn Ngay Đi

Loại sản phẩm
P4 Indoor

Kích thước màn hình
101m2

Địa điểm
Nhà thi đấu Rạch Miễu

Thời gian
21.02.2020