Game show “Ông bố hoàn hảo”

Loại màn hình 

Led Bậc Thang

Kích thước

0.66m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

23.25.26/10/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.